Akademickie Koło Misjologiczne

O nas

Jesteśmy grupą studentów, którzy uwielbiają życie pełne przygód, szalonych pomysłów, pięknych wspomnień i prawdziwych przyjaźni! Staramy się coraz lepiej uczyć czym są misje w teorii i praktyce. Naszym priorytetem jest życie coraz bliżej Boga i formacja duchowa po to, by być misjonarzem zawsze i wszędzie, nie tylko w kraju misyjnym.

Statut Akademickiego Koła Misjologicznego przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

I. Przepisy wprowadzające

1. Koło nosi nazwę "Akademickie Koło Misjologiczne" (w skrócie AKM).
2. AKM jest organizacją naukową studentów UAM i działa w ramach UAM.
3. Siedzibą AKM jest Uniwersytet im. A. Mickiewicza.
4. AKM jest kontynuacją powstałego dnia 20.1.1927 roku Akademickiego Koła Misyjnego przy Uniwersytecie Poznańskim.

II. Cele i zadania Koła są następujące:

1. stwarzanie form organizacyjnych sprzyjających rozwojowi pracy naukowej, twórczej inicjatywie, swobodnej wymianie poglądów naukowych, podnoszenie poziomu wiedzy o misjach,
2. popularyzacja wiedzy misjologicznej wśród. studentów Uczelni a także poza Uczelnią,
3. organizowanie wyjazdów naukowych oraz spotkań o charakterze naukowym,
4.organizowanie seminariów i zjazdów naukowych oraz branie udziału w tego rodzaju imprezach organizowanych przez inne ośrodki naukowe,
5. rozwijanie innych form aktywności misjologicznej.

III. Członkostwo AKM

1. Członkami zwyczajnymi AKM mogą być: studenci i nauczyciele akademiccy.
2. Członkiem honorowym Koła może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Koła.
3. Członek Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności regulaminowej Koła, wybierać i być wybieranym do władz Koła, posiadać legitymację AKM.
4. Członkostwo Koła traci się przez:
a) dobrowolną rezygnację złożoną pisemnie Przewodniczącemu Koła,
b) wykluczenia z Koła mocą uchwały Walnego Zebrania na wniosek Przewodniczącego Koła,
c) utrata statusu, posiadanie którego było przesłanką przystąpienia do Koła.

IV. Władze AKM

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie, w którym uczestniczyć mogą wszyscy członkowie AKM i które decyduje we wszystkich sprawach Koła.
2. Walne Zebranie zwoływane jest przynajmniej raz w ciągu roku akademickiego.
3. Informację o Walnym Zebraniu wraz z jego programem wywiesza się na tablicy informacyjnej Koła lub Wydziałów przynajmniej na 7 dni przed zebraniem.
4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Sprawy personalne poddawane są pod głosowanie tajne.
5. Walne Zebranie wybiera spośród zwyczajnych członków Koła Zarząd AKM oraz Komisję Rewizyjną.
6. Bieżącą działalnością Koła kieruje Zarząd AKM.
7. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Sekretarz.
8. Do obowiązków Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania oraz składanie wobec tych Zebrań sprawozdań ze swej działalności,
b) utrzymywanie kontaktów z władzami uczelni kuratorem i opiekunem AKM,
c) opracowywanie planów działalności Koła z preliminarzem wydatków finansowych,
d) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej działalności Koła,
e) reprezentowanie AKM,
f) podejmowanie innych czynności związanych z regulaminową działalnością Koła.
9. Kadencja Zarządu trwa 1 rok akademicki.
10. O rozwiązaniu Zarządu z powodu bezczynności, niezgodności działań z regulaminem, przepisami prawa albo programem działania decyduje Walne Zebranie. W takim przypadku następuje wybór Tymczasowego Zarządu, który działa do końca kadencji, w jakiej działać miał rozwiązany Zarząd.
11. Komisja Rewizyjna składająca się z przewodniczącego i dwóch członków czuwa nad przestrzeganiem przez Zarząd postanowień regulaminu.
12. Komisja Rewizyjna występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Zarządu.

V. Opiekun i Kurator Koła

1. Opiekę nad członkami Koła sprawują Opiekun i Kurator Koła.
2. Kurator Koła jest wybierany przez członków AKM większością głosów.
3. Opiekuna Koła powołuje Dziekan Wydziału spośród pracowników UAM na wniosek członków założycieli albo zarządu.
4. Kurator Koła i Opiekun Koła są doradcami naukowymi Koła, a Zarząd Koła uzgadnia z nimi ważne przedsięwzięcia organizacyjne i plany pracy naukowej.

VI. Fundusze Koła

1. Sprawy finansowe Koła podlegają uregulowaniom zawartym w Statucie UAM oraz w ustawie o szkolnictwie wyższym.
2. Za przestrzeganie powyższych zasad odpowiedzialny jest Zarząd AKM.

VII. Uchwalanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin AKM uchwala Walne Zebranie Koła większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków Koła.
2. W tym samym trybie Walne Zebranie dokonuje zmian w regulaminie.

VIII. Rozwiązanie Koła

1. Rozwiązanie AKM następuje z mocy uchwały Walnego Zebrania Koła większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 członków.
2. Rozwiązanie Koła następuje w razie:
a) nieprzejawiania działalności przez okres 1 roku,
b) prowadzenia działalności niezgodnej z regulaminem, programem, przepisami prawa.
W razie rozwiązania AKM o majątku Koła decyduje powołana przez Rektora Komisja Likwidacyjna.

 

Członkowie i sympatycy

Historia